fbpx

AMBITIE 4. WE WERKEN AAN EEN BETER MILIEU EN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

De ambitie van “Parijs”, een temperatuurstijging met 1,5 graden, is nog haalbaar. Maar alle signalen staan op donkerrood. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om een dreigende ramp voor onze kinderen en kleinkinderen te voorkomen. Nederland zit in de top 10 van de risicogebieden in de wereld als de temperatuur met meer dan 1,5 graden stijgt.
Als “Parijs” niet gehaald wordt, zijn er rampzalige effecten zoals een extreme zeespiegelstijging, clusterbuien en grote droogte te verwachten.
Moeten we bij de pakken neerzitten bij de doemscenario’s? Nee natuurlijk niet! Het kan nog gekeerd worden. Maar dat vraagt onmiddellijke actie. Wij moeten ons inspannen om de temperatuurstijging niet boven de 1,5 graad te laten komen. Ook in Opmeer!

Opmeer Progressief vindt dat we ons volop moeten inzetten voor een beter milieu en duurzaamheid. Dat kan niet snel genoeg. Er moet een tandje bij om af te raken van de fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. Nu investeren voorkomt grote investeringen later om de effecten van de klimaatverandering te bestrijden.

Wij stimuleren de circulaire economie, hergebruik van afval, overgang naar zonne-energie, isoleren van huizen en gebouwen, vermindering van gasverbruik en andere maatregelen die de CO2-stijging tegengaan. De gemeente Opmeer stimuleert, ondersteunt en voert zelf uit.

Gelukkig zijn steeds meer mensen en bedrijven zich bewust van hun verantwoordelijkheid en nemen deze ook in toenemende mate. Samen komen we in beweging om Opmeer toekomstbestendig te maken.

WAT DOET OPMEER PROGRESSIEF?

 • Transitie Visie Warmte
  • Samen met inwoners zorgen we ervoor dat de huizen in Opmeer van het gas afgaan. Dit doen we wijkgericht maar stimuleren ook individuele acties van inwoners.
  • Actief de Transitievisie Warmte realiseren met een eigen programmabureau.bRES (Regionale Energietransitie)
 • Na de vaststelling van de RES gaan we aan de slag met zonne-energie.
  Voor de RES zijn twee zoekgebieden vastgesteld: Bedrijvengebied de Veken en omgeving Westerboekelweg

   

  • Voor het bestemmingsplan van het nieuwe bedrijventerrein de Veken4 is al opgenomen dat 50% van de energie opgewekt wordt vanuit zonne-nergie. Wij stimuleren bedrijven om aanvullend meer te doen en onderzoeken wat de gemeente hierin kan betekenen.
  • De overige bedrijven op bedrijventerreinen worden gestimuleerd om over te gaan op zonne-energie en andere energiebronnen die duurzaam zijn.
  • De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen kan alleen samen met ondernemers. De gemeente denkt mee met ondernemers, stimuleert en ondersteunt hen bij het maken van energieplannen en de realisatie ervan.
  • Wij ondersteunen de realisatie van zonneweiden in de RES zoekgebieden, waarbij deze goed ingebed zijn in het landschap met zo veel mogelijk meervoudig grondgebruik.
  • De gemeente ondersteunt actief de initiatieven om de RES opgave te realiseren.
 • Klimaatbestendige woonwijken
  Nieuwe en bestaande woonwijken worden klimaatbestendig ingericht. Door meer extreme regenbuien is er meer wateroverlast. Langdurige droogte zorgt voor watertekort. Toenemende temperaturen zorgen voor hittestress. Het vraagt grote investeringen om de woonwijken klimaatbestendig te maken en aan te leggen. Maar die zijn nodig. Als dat niet gebeurt, is bij een overlast-situatie de financiële schade al gauw hoger de dan de investeringen die nu gedaan moeten worden om dit te voorkomen. Opmeer Progressief is bereid die investeringen te doen.
 • Aanstellen energiecoach/stimulator
  • De gemeente stelt een energiecoach/stimulator aan die voorlichting geeft, activiteiten stimuleert en aanzet tot het doen. 
  • Informatieverstrekking aan inwoners, ondernemers en bedrijven.
  • Subsidiemogelijkheden onderzoeken en kenbaar maken.
  • Een energieloket inrichten.
  • Een energie-informatiepunt inrichten.
  • Organiseren van kennisdelings-activiteiten. Denk aan “Initiatieven voor een duurzaam platteland” en energie-party’s.
  • Stimuleren tot het oprichten van energie coöperaties en deze ondersteunen.
  • Ondersteuning van de voorlopers: de innovators.
 • De circulaire economie bevorderen en op naar een plasticvrije gemeente. Waarbij we verminderen van afval en zwerfafval bevorderen.
 • We ondersteunen nieuwe ontwikkelingen/innovaties voor energieopwekking. We gebruiken toekomstige innovaties niet als excuses om nu niets te doen.
 • Voorzieningen voor elektrische auto’s en fietsen aanleggen.
 • Nieuwe woningen zijn 100% energieneutraal.
 • Bestaande woningen worden verduurzaamd. Niet alleen door de inwoners zelf maar ook door het gemeentelijk woningbedrijf. De woningen worden energiezuinig en gaan van het gas af. Dit vraagt om een omvangrijke investering voor de aanpassing van vele woningen.
  Het woningbedrijf heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Opmeer Progressief vindt dat het woningbedrijf daarom voorop dient te lopen. Dat vraagt om grote investeringen. Investeringen die Opmeer Progressief bereid is te doen.
 • Wij ondersteunen de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk om in de capaciteit te voorzien.